Skontaktuj się z nami

nauka jazdy lublin

+48 665 33 66 99

osk@nawigator.lublin.pl

Zaloguj się

Kursy

Cena Podstawowa: 1199,00 z?

Kurs grupowy prawa jazdy przeznaczony jest dla osób, które lubią i potrafią uczyć się w grupie. Zajęcia teoretyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, zaś jazdy zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe gratis:

 • podręcznik kierowcy,
 • płytę DVD na której zamieszczone są w formie elektronicznej pytania testowe kat. B,
 • poradnik kierowcy.


Uwaga!!!

Op?ata za obowi?zkowe podstawowe badanie lekarskie p?atne u lekarza - 200,00 z? / osob? brutto. O?rodek nie pokrywa koszt�w bada? specjalistycznych.

Istnieje mo?liwo?? roz?o?enia p?atno?ci na nieoprocentowane raty.

Rozpocz?cie kursu mo?e nast?pi? w chwili zg?oszenia si? min. pieciu os�b.

W przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci prosz? o kontakt.

ZAPRASZAMY

cena podstawowa (nie uwzględnia rabatów): 1199,00 z?

( wymagany wiek minimalny 17 lat i 9 miesi?cy )

Cena Podstawowa: 1599,00 z?

  Je?li jeste? niecierpliwy lub zapracowany, lubisz uczy? si? we w?asnym tempie lub Twoja praca albo nauka nie pozwala Ci na zaj?cia z nauki jazdy o sta?ych porach, nie zastanawiaj si? tylko zapisz si? na indywidualny kurs na prawo jazdy. Dostosujemy si? do Twoich potrzeb. Wszelkie szczeg?y dotycz?ce takiego kursu ustalane s? indywidualnie z zainteresowanymi osobami.

Jeste?my do Twojej dyspozycji.

  Ka?dy kursant otrzymuje materia?y szkoleniowe gratis:

 • podr?cznik kierowcy,
 • p?yt? DVD na ktrej zamieszczone s? w formie elektronicznej nowe pytania testowe kat. B,
 • poradnik kierowcy.


Uwaga !!!

Op?ata za obowi?zkowe podstawowe badanie lekarskie platne u lekarza - 200,00 z? / osob? brutto. O?rodek nie pokrywa kosztw bada? specjalistycznych.

Istnieje mo?liwo?? roz?o?enia p?atno?ci na nieoprocentowane raty.

W przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci prosz? o kontakt.

ZAPRASZAMY

cena podstawowa (nie uwzględnia rabatów): 1599,00 z?

( wymagany wiek minimalny 17 lat i 9 miesi?cy )

Cena Podstawowa: 50,00 z? / godzina zegarowa

Zaj?cia praktyczne prowadzone s? wed?ug indywidualnego ?yczenia kursanta.

Prowadzimy pe?ne przygotowanie do egzaminu tj:

 • jazda po trasach egzaminacyjnych;
 • jazda po wzorcowym placu manewrowym;
 • pe?ne om�wienie jazd i porady.

Cena podstawowa za godzin? zaj?? - 50,00 z?.

Przy zakupie wi?kszej ilo?ci godzin stosujemy rabaty cenowe.

W sobot?, niedziel? i ?wi?ta cena za godzin? - 60,00 z?.

Uwaga. Wszystkie terminy zaj?? ustalane sa z kursantem indywidualnie.

ZAPRASZAMY

cena podstawowa (nie uwzględnia rabatów): 50,00 z? / godzina zegarowa

Cena Podstawowa: 30,00 z? / godzina lekcyjna (45,00 min.)


Zaj?cia teoretyczne:

 • zaj?cia odbywaj? si? w formie wyk?ad�w i ?wicze?,
 • kursanci maj? do dyspozycji w pe?ni wyposa?on? sal? wyk?adow?.

Uwaga. Wszystkie zaj?cia ustalane sa z kursantem indywidualnie.

ZAPRASZAMY

cena podstawowa (nie uwzględnia rabatów): 30,00 z? / godzina lekcyjna (45,00 min.)

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011

o firmie zapisy egzamin na prawo jazdy nauka jazdy kategoria B

Jesteś 128075 gościem na tej stronie