Skontaktuj się z nami

nauka jazdy lublin

+48 665 33 66 99

osk@nawigator.lublin.pl

Zaloguj się

Informacje dla kursanta

Zasady zapisów na kurs

 

    Zgodnie z ustawą, kursant który chce rozpocząć szkolenie w OSK musi najpierw udać się do Wydziału Komunikacji i Ewidencji Kierowców właściwego dla swojego miejsca zamieszkania /np. osoba zameldowana w Lublinie, zgłasza się do Wydziału Komunikacji Lublin / w celu uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę /PKK/.

Należy złożyć następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane /opłata 200,00 zł u lekarza/;

- wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;

- zgodę rodziców, jeżeli osoba jest niepełnoletnia;

- kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada.

Należy zabrać ze sobą dowód  tożsamości /dowód osobisty lub paszport/.

Na podstawie ww. dokumentów, właściwy organ (Starosta) wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz numer identyfikujący.

   Z wygenerowanym profilem /wydruk z PKK/ kandydat na kursanta udaje się do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia i może rozpocząć szkolenie.

WORD - Egzamin pa?stwowy teoretyczny i praktyczny.

Ka?dy z kursantw informowany jest na kursie o egzaminie panstwowym teoretycznym i praktycznym /sposb przeprowadzenia egzaminu, jego zadania, kryteria i op?aty/.

Warto jednak przed przyst?pieniem do egzaminw przypomnie? sobie wszystkie szczeg?y.

Poni?ej znajduj? si? link do strony WORD Lublin, tam za? w zakladce 'Egzaminy' znajdziecie wszystkie informacje.

http://www.word.lublin.pl/

W razie pyta? prosimy o kontakt.

?ycz? mi?ej lektury i powodzenia !!!

Od 1 stycznia 2015 roku, kandydaci na kierowcw zdaj? egzamin na prawo jazdy powi?kszone o nowe zadania - ekojazd? tj. umiej?tno?? ekologicznej jazdy oraz umiej?tno?? hamowania silnikiem. Chodzi o dobieranie odpowiedniego biegu podczas jazdy pojazdem oraz hamowanie silnikiem. Oceniaj? to egzaminatorzy, za? instruktorzy musz? odpowiednio przygotowa? kursantw. Podlega ocenie to, czy kandydat potrafi stosowa? odpowiedni bieg dla danej pr?dko?ci i obrotw silnika. W praktyce wygl?da to w taki sposb, ?e dokonywane zmiany biegw maj? nast?powa? gdy obroty silnika znajd? si? w przedziale 1800-2600 obrotw / min. Natomiast przy 50 km na godzin?, kursant powinien u?y? ju? czwartego biegu. Hamowanie silnikiem polega na wytracaniu pr?dko?ci poprzez redukcj? biegw. Te zadania s? zawarte w karcie egzaminu praktycznego.
Kursanci nie musz? obowi?zkowo odbywa? szkolenia teoretycznego /musz? wtedy na w?asny koszt odby? szkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej/.  Kursanci mog? sami uczy? si? i zapisa? na pa?stwowy egzamin teoretyczny. Po tym mog? zapisa? si? na kurs praktyczny. Zdany egzamin teoretyczny b?dzie wa?ny bezterminowo. Jawne s? pytania z testw na prawo jazdy. Pytania publikowane s? na stronach internetowych resortu transportu.

Stres przed egzaminem na prawo jazdy? Nic nowego, nic strasznego!


Stres towarzyszy nam od dzieci?stwa, jeste?my zmuszani do r?nego rodzaju testw, ktre decyduj? o naszej przysz?o?ci. Mimo to ka?de nowe wyzwanie w dalszym ci?gu jest ogromnym prze?yciem nerwowym. Silny stres mo?e by? najwa?niejsz? przyczyn? pora?ki np. na egzaminie na prawo jazdy.


Wi?kszo?? z nas zna ten rodzaj stresu lub dopiero zamierza pozna?. Dlatego przed tak wa?nym wydarzeniem jak egzamin, prcz dodatkowych godzin - nauka jazdy lublin, warto wpoi? sobie kilka cennych rad. U?atwi? nam samokontrol? nad nerwami i z powodzeniem poprowadz? nas ku upragnionemu zdobyciu prawka.


Problem pojawia si? g?wnie na egzaminie praktycznym. Wymaga on nie tylko wiedzy, ale praktycznego jej zastosowania w zupe?nie nowym dla nas ?rodowisku. Nic dziwnego, ?e czujemy si? nieswojo i cz?sto pope?niamy b??dy.
Dla niektrych sama nauka jazdy lublin ju? jest wyzwaniem. Pierwszy kontakt z samochodem i z przepisami ruchu, ktre czasem ci??ko jest zapami?ta? dodatkowo wprowadza nas w zak?opotanie. A egzaminator, ktrego wybrali?my, zazwyczaj zachowuje si? podobnie, nie zwa?aj?c na charakter kursanta. Nikt si? nie przejmuje, ?e mo?emy by? lekko zdenerwowani lub w z?ym nastroju. Musimy wykaza? si? okre?lonym zakresem umiej?tno?ci, aby nauka jazdy lublin sz?a sprawnie.

Unikni?cie niechcianych sytuacji, podczas gdy trwa nauka jazdy lublin lub egzamin to po pierwsze wizualizacja. Nic tak nie stresuje jak czarne my?li, ktre sami przyci?gamy. Co wi?cej, my?l?c o czym? intensywnie i nieustannie sprawiamy, ?e staje si? ono w ko?cu rzeczywisto?ci?. Zatem zmie? kierunek my?lenia.


Po drugie nie podchod? do egzaminu nieprzygotowany. Nic tak nie rozprasza, jak my?l, ?e czego? nie umiemy pewnie znw nie zdam, nic nie potrafi?. Tym bardziej, je?eli jest to egzamin, po ktrym otrzymasz prawo jazdy. Auto w r?kach niedouczonego kierowcy to tykaj?ca bomba zegarowa. Je?eli nawet jakim? cudem uda Ci si? zda?, to p?niejsze konsekwencje mog? by? tragiczne w skutkach.
Nast?pnie w?a?ciwie zaplanuj termin egzaminu. Nie pozwl, aby nat?ok pracy spowodowa?, ?e nie b?dziesz mg? skupi? si? na tej jednej najwa?niejszej czynno?ci. Najlepiej zaplanowa? sobie wtedy wolny dzie? od pozosta?ych obowi?zkw, i skupi? si? na dodatkowych lekcjach. Dodatkowa nauka jazdy lublin da ci wi?ksz? pewno?? siebie.


Poza tym lepiej nie informowa? innych osb o planowanym egzaminie. Ich reakcje i dopytywanie si? o wynik nie dadz? ci spokoju, a mog? mie? negatywny wp?yw na Twoje morale. Zarwno opowie?ci znajomych, o tym jak przebiega?a ich nauka jazdy i relacje znalezione w sieci, nie pomog? ci w redukcji stresu. Wr?cz przeciwnie. Chyba nie chcesz s?ucha? jak twoja kole?anka zosta?a potraktowana, podczas gdy nie sz?a jej nauka jazdy czy teoria? To raczej ci? nie uspokoi!
Zatem najwa?niejsze jest opanowanie, autokontrola oraz pe?ne skupienie si? na wytyczonym celu.

POWODZENIA !!!

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011

o firmie zapisy egzamin na prawo jazdy nauka jazdy kategoria B

Jesteś 128086 gościem na tej stronie