Skontaktuj się z nami

nauka jazdy lublin

+48 665 33 66 99

osk@nawigator.lublin.pl

Zaloguj się

Egzamin na prawo jazdy

O?rodek Szkolenia Kierowcw Nawigator doprowadzi Ci? do zdania egazaminu na prawo jazdy kat. B. Egzamin dla Ciebie to bu?ka z mas?em. Aby zdoby? prawo jady w Polsce najpierw trzeba si? troch? wysili?!

Porady jak zda? egzamin:

Na pocz?tku najwa?niejsze jest opanowanie zdenerwowania i stresu. Je?eli stres w danym momencie staje si? nie do wytrzymania, warto poprosi? egzaminatora o mo?liwo?? zjechania i zatrzymania pojazdu na poboczu po to by wzi?? kilka g??bokich wdechw i uspokoi? si?. Bardzo cz?sto egzaminatorzy przychylnie podchodz? do takiej pro?by. Maj? ?wiadomo?? jak bardzo mo?e by? to stresuj?ca sytuacja dla zdaj?cych.

Zaczynamy od teorii. Ma?a sala, ?cisk, zaj?cia w godzinach wieczornych, wyk?adowca wbijaj?cy nam do g?owy przepisy. Czy tak to b?dzie wygl?da? zawsze? Niekoniecznie. Bowiem je?eli wejdzie w ?ycie pakiet reform znajduj?cych si? w ustawie o kieruj?cych pojazdami, zaj?cia odbywa? si? b?d? w domu, przed ekranem monitora. Nowa formu?a nazywa si? e-learning i zak?ada nauk? przez Internet. Ewidencjonowany b?dzie czas trwania zaj??, a przebieg kursu b?dzie kontrolowa? instruktor, ktremu drog? mailow? b?dzie mo?na wysy?a? pytania. Taka forma ma by? wygodniejsza, bo kurs mo?emy odby? w czasie dla nas najdogodniejszym. Ten sposb nauki b?dzie rwnie? ta?szy, poniewa? szko?y nie b?d? musia?y dzier?awi? sal, w ktrych prowadz? wyk?ady. Po takim kursie zdajemy wewn?trzny egzamin teoretyczny i mo?emy wraz z instruktorem rozpocz?? nauk? jazdy na mie?cie.

Je?eli zako?czyli?my szkolenie, ui?cili?my wszystkie op?aty, odczekali?my swoje w kolejce, mo?emy przyst?pi? do egzaminw pa?stwowych. Najpierw egzamin teoretyczny. Dzi? ka?dy ma wgl?d w kompletne zestawy pyta?, wszystkie s? umieszczone na stronie internetowej ministerstwa infrastruktury. Po zmianach tak nie b?dzie, pytania b?d? generowane w czasie rzeczywistym. Co wi?cej, nie b?dziemy ju? mogli dowoli si? cofa? i poprawia? udzielonych odpowiedzi. Na ka?de zadanie testowe b?dzie okre?lony czas, po rozwi?zaniu, nie b?dzie mo?na ju? nic zrobi?. U?atwieniem mo?e by? fakt, ?e nie b?dzie ju? pyta? wielokrotnego wyboru. Czy b?dzie tak jak do tej pory: dwa razy mo?emy si? pomyli?, za trzecim razem game over, to si? oka?e. O wyniku testu dowiadujemy si? od razu. Je?eli jest on negatywny, musimy dokona? odpowiednich wp?at, ustali? nowy termin i po raz kolejny podej?? do cz??ci teoretycznej. Rekordzistk? pod tym wzgl?dem jest pewna Koreanka, ktra do testw podchodzi?a ju? 771 razy.

Po sukcesie teoretycznym przyszed? czas na praktyk?. Egzamin nie musi trwa? min. 40 minut - nie musi, nie znaczy nie mo?e. Egzaminator skraca trwanie egzaminu do 25 minut, tylko gdy osoba zdaj?ca je?dzi bezb??dnie i wykona wszystkie wymagane zadania. W innym przypadku egzamin nadal mo?e trwa? d?u?ej. Przed nowelizacj?, egzamin zako?czony przed up?ywem czasu, mg? by? uznany za niewa?ny. Zmiany dotycz? rwnie? sprawdzania znajomo?ci budowy technicznej pojazdu. Kiedy? trzeba by?o wymieni? i wskaza? wszystkie wymagane elementy techniczne. Teraz nale?y jedynie wskaza? dwa elementy wybrane losowo. Czas zadania - 5 minut. Na egzaminie mo?na pope?ni? jeden b??d w ka?dym zadaniu, nie nara?aj?c si? na przykre skutki. Oczywi?cie z wyj?tkiem niezastosowania si? do niektrych znakw drogowych (zakaz wjazdu, zakaz ruchu w obu kierunkach, zakaz skr?cania w lewo, zakaz skr?cania w prawo, nakaz jazdy, linia podwjna ci?g?a, znak STOP i niezastosowanie si? do poziomego znaku oznaczaj?cego powierzchnie wy??czon? z ruchu), to powoduje natychmiastowe zako?czenie egzaminu. Egzaminator ma rwnie? obowi?zek informowa? na bie??co o wynikch. Ma to nie dopu?ci? do sytuacji, gdy po 40 minutach jazdy, zadowoleni z siebie, dowiadujemy si?, ?e nie zdali?my.

Je?eli nam si? uda?o, mo?emy sobie pogratulowa? i pochwali? si? znajomym. Je?eli nie, procedura si? powtarza: uiszczamy op?at?, ustalamy termin egzaminu, (wykupujemy kilka godzin jazd) i ka?emy trzyma? kciuki rodzinie. W skrajnych przypadkach zawsze mo?emy wybra? si? do Libanu. Tam podobno, ?eby dosta? prawo jazdy wystarczy dwch ?wiadkw, potwierdzaj?cych fakt, ?e umiemy prowadzi?.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011

o firmie zapisy egzamin na prawo jazdy nauka jazdy kategoria B

Jesteś 128076 gościem na tej stronie